X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

بنا به دلایل بسیار ، در طی فعالیت ورزشی ممکن است آسیبهایی برای ورزشکار رخ دهد . هر قدر که شرایط ایمنی محیط ورزشی و شرایط جسمانی ورزشکار مساعد باشد ، باز هم ممکن است در طی فعالیتها صدماتی را تجربه نماید . این صدمات در نتیجه برخورد با ورزشکاران با یکدیگر ، با اشیاء داخل سالن و محل تمرین ، با سطح زمین و از همه مهمتر از دست دادن موقت کنترل بدن باشد .

بسیاری از صدمات ورزشی چنانچه تدابیری برای پیشگیری اندیشیده شود قابل پیشگیری هستند ، و آمادگی جسمانی متناسب با نوفعالیت و سطح مهارت ورزشکار یکی از عوامل اصلی این پیشگیری میباشد.

وظایف مربی :

اعمال و تدابیر مربیان ورزشی در پیشگیری از صدمات احتمالی نقش بسیار اساسی دارد و میتواند از شدت آسیبها بکاهد.این اعمال بخشی از وظایف مربیان بوده و لازم است مربی ورزش برنامه های خاصی را برای بی خطر کردن فعالیتهای ورزشکاران در نظر بگیرند. مربیان ورزشی باید از برنامه های پیشگیرانه آگاهی داشته و قادر به انجام آن باشد.