X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

ھمانند بخش ھای گذشته اکنون با نگاھی اجمالی و کلی تمام آنتی استروژنھای مطرح شده را با ھم مورد مقایسه قرار میدھیم.

بررسی در ادامه مطلب

 

 

تمام آنتی استروژن ھا باعث تحریک بدن برای ترشح گونادوتروپین می
گردند ولی مسترلون و سپس کلومید با اثر بیشتر در ترشح ال اچ و
نولوادکس با اثر ضعیف تر که بیشترروی بلوکه کردن استروژن ھای
اضافی بدن است موثر واقع میشوند .
در میان آنتی استروژن ھا تنھا خو د گونادوتروپین و مسترلون اثر
آنابولیک مشخص رو بدن داشته و باعث افزایش وزن و قدرت حین
مصرف میگردند . ولی کلومید و نولوادکس وزن را با دفع آب جمع شده در
بدن با مصرف استروئیدھا میکاھند .
ھمانطور که مشاھده میشود عوارض جانبی مصرف در آنتی استروژن ھا
بسیار ناچیز بوده و ھمانطور که در قبل اشاره گردید به محض قطع دارو
ھای فوق تمام عوارض بر طرف خواھد گردید .

برگرفته از : کتاب دوپینگ یا سلامتی مهندس مهدی فلاح